BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023

Bệnh viên Thống Nhất có nhu cầu mua sắm Vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

21/02/2023 15:51

BỆNH VIỆN THỐNG MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT NĂM 2023

BỆNH VIỆN THỐNG MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT NĂM 2023

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm Hóa chất phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

20/02/2023 20:31

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 2023

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 2023

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án: "Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Thống Nhất."

20/02/2023 12:26

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu sửa chữa và mua sắm vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

18/08/2022 08:42

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu sửa chữa vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

17/08/2022 11:06

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

15/08/2022 16:07

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm dụng cụ phẫu thuật phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

25/07/2022 19:56

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu bảo trì trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

19/07/2022 09:44

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu bảo trì trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

19/07/2022 07:40

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu bảo trì và mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

11/07/2022 21:34

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

01/07/2022 14:59

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

14/06/2022 09:17

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm hóa chất phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

14/06/2022 09:05

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu mua sắm Vật tư y tế phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

14/06/2022 08:57

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

1900 2345 47