Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ Y TẾ
ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
*
Số 681A- KH/ĐU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP.  Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2015

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Căn cứ Hướng dẫn số 701-HD/BTGĐUK ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Y tế về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

Đảng uỷ Bệnh viện xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và trong toàn Bệnh viện; tiếp nối những chuyên đề đã học trong thời gian qua; cụ thể hóa để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2015 của các tổ chức cá nhân trong đơn vị; giúp cho mọi cán bộ, đảng viên, viên chức nhận thức sâu sắc về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, công chức, viên chức trong Bệnh viện với những việc làm cụ thể, thiết thực, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nề nếp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện.

Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa về ý thức rèn luyện, tu dưỡng và hành động tích cực, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử; nêu cao tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Bệnh viện ngày càng vững mạnh; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của Bệnh viện là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước khu vực phía Nam và nhân dân trên địa bàn.

2. Yêu cầu

- Bám sát kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ chặt chẽ với cấp ủy các cấp; quán triệt các nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu và thực hiện trong từng chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại Bệnh viện về nội dung chuyên đề năm 2015; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2015; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm công tác của đơn vị để cụ thể hóa các quy định chung, phù hợp với thực tế, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bổ sung vào chương trình, kế hoạch làm việc của mỗi tổ chức đảng, đơn vị và cá nhân, để việc học tập và làm theo Bác đạt được hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

- Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân; nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy định của Bệnh viện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

TT  NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH GHI CHÚ

1

Tổ chức triển khai quán triệt về mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 của Đảng ủy Bệnh viện.

Tháng 4

+ Tổ chức hội nghị quán triệt kế hoạch cho các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, bí thư các chi bộ, Bí thư Đoàn cơ sở, Chủ tịch Công đoàn; Trưởng các khoa, phòng trong tháng 4/2015.

+ Các chi bộ, các khoa, phòng: quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong sinh hoạt chi bộ và giao ban đơn vị tháng 4/2015.

+ Các đoàn thể: quán triệt đến từng đoàn viên, công đoàn viên trong kỳ họp tháng 4/2015.

+ Việc tuyên truyền rộng rãi cho quần chúng trong toàn Bệnh viện được Đảng ủy Bệnh viện, các cấp ủy chi bộ chỉ đạo tiến hành thường xuyên thông qua giao ban, qua sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và các hệ thống thông tin trong Bệnh viện.

 

2

Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của Bệnh viện và các đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Thường xuyên

Các chi bộ, chính quyền, đoàn thể rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị mình ngắn gọn, dễ nhớ đồng thời bám sát nội dung chuẩn mực của Bệnh viện và chuẩn mực chung của ngành y tế là 3 xây, 3 chống (xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng tinh thần tự giác học tập, xây dựng mối đoàn kết nội bộ; chống quan liêu, hách dịch, chống tham ô, lãng phí, chống bè phái, cục bộ). Chú trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện gắn với kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.

 

3

Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bệnh viện và các khoa, phòng.

Thường xuyên

Cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, xem đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, mở rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi bộ, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Từng cán bộ, đảng viên sửa đổi lề lối làm việc; rà soát, thay đổi quy cách, quy trình giải quyết công việc, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho bệnh nhân và thân nhân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

 

4

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thường xuyên

- Quán triệt và thực hiện chủ trương đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong Bệnh viện là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng, tập thể cơ quan, đơn vị, cá nhân và các danh hiệu thi đua.

 

- Tổ chức sinh hoạt, tuyền truyền, học tập, nghiên cứu tọa đàm trao đổi các tài liệu, bài viết, phim tư liệu về tấm gương, đạo đức phong cách của Bác.

 Thường xuyên

Tổ chức cho đảng viên, viên chức xem phim tài liệu “Bác Hồ với ngành y” lồng ghép với các buổi giao ban, sinh hoạt, học tập toàn thể Bệnh viện; sinh hoạt của đảng viên, đoàn thanh niên và công đoàn.

+ Tổ chức học tập, nghiên cứu nội dung về trung thực, trách nhiệm trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tháng 5

Các chi bộ tổ chức học tập, nghiên cứu và trao đổi thảo luận trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ (tài liệu đã gửi cho các chi bộ).

+ Tổ chức học tập, nghiên cứu nội dung về gắn bó với nhân dân trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tháng 6

Các chi bộ tổ chức học tập, nghiên cứu và trao đổi thảo luận trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ (tài liệu đã gửi cho các chi bộ).

+ Tổ chức học tập, nghiên cứu nội dung về đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tháng 7

//

+ Phổ biến các bài viết trong cuốn sách “Bác Hồ với cán bộ y tế, cán bộ y tế với Bác Hồ” của Tổng Hội Y học Việt Nam

Tháng 8

Các chi bộ tổ chức học tập, nghiên cứu và trao đổi thảo luận trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ (tài liệu đã gửi cho các chi bộ) gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

- Triển khai học tập các Thông tư,  Kế hoạch, Quyết định của Bộ Y tế.

+ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Thông tư của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

Tháng  9, 10, 11, 12 và thường xuyên

Các chi bộ tổ chức học tập, nghiên cứu và trao đổi thảo luận trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ (tài liệu đã gửi cho các chi bộ).

+ Kế hoạch số 185/KH-BYT ngày 21/03/2014 triển khai thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT.

Thường xuyên

 

+ Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế (12 điều y đức).

Thường xuyên

 

 

5

Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tháng 6/2015
và tháng 12/2015 

Các chi bộ tiến hành đánh giá việc thực hiện thường xuyên hàng tháng; Đảng ủy sẽ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03  gắn với việc thực hiện sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết trung ương 4 của các chi bộ định kỳ 1 năm/ 2 lần. Tổ chức đánh giá việc thực hiện hàng quý và tổ chức sơ kết 6 tháng và sơ kết 3 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp trên.

Trong nội dung kiểm tra, chú trọng việc đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và của cấp ủy cấp trên; ảnh hưởng tích cực của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Bệnh viện cũng như từng đơn vị; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị và trong toàn Bệnh viện; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

 

6

- Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Dịp  03/2,
27/2, 30/4,
19/5, 02/9, và dịp diễn ra các sự kiện CT-XH quan trọng.

- Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn tuyên truyền về các ngày lễ và các sự kiện chính trị- xã hội lớn trong năm của Bộ Y tế, của cấp ủy cấp trên gắn với tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chi bộ bộ coi trọng việc phát hiện, xây dựng và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn Bệnh viện. 

- Đảng ủy Bệnh viện xét đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế khen thưởng đồng thời tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu kết hợp với tổ chức tham quan, dâng hương tưởng niệm Bác tại Cảng Nhà Rồng nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Gắn “xây” với “chống”, trong thực hiện công tác tuyên truyền, các chi bộ chủ động thực hiện công tác phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, “nói” không đi đôi với “làm”, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, lãng phí.

 

- Tổ chức các hội thi, hội diễn, diễn đàn tìm hiểu về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên và công đoàn viên

Từ tháng 4 đến tháng 12

 

- Đoàn cơ sở, Công đoàn Bệnh viện chủ trì lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp sinh động có ý nghĩa tác dụng giáo dục tốt để tổ chức thực hiện nghiêm túc, chú trọng đến các nội dung trọng tâm thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2015 trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 của Đảng uỷ Bệnh viện, đề nghị các chi bộ, Đoàn cơ sở, Công đoàn, các khoa, phòng  thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 

Nơi nhận:
- ĐUK (để b/c),
- Các chi bộ, Đoàn cơ sở, Công đoàn (thực hiện),
- Lưu: VT, ĐV P21.

 

T/M ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ
 

Nguyễn Đức Công

Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất


Không tìm thấy tài nguyên media nào