Truy cập nội dung luôn

Tài liệu Công tác tổ chức kết nạp đảng

13/12/2017 02:33:00
Download Chương trình kết nạp Đảng Download Giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới Download Kịch bản chương trình Download Lời tuyên thệ

Mẫu hỗ sơ công nhận chính thức

  Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất Download Công nhận chính thức

Mẫu hồ sơ kết nạp đảng

  Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất Download Mẫu kết nạp Đảng

Không tìm thấy tài nguyên media nào